NL / EN

EMTV gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden EMTV

INLEIDING:

Deze gebruikersvoorwaarden gelden tussen u (de EMTV-abonnee) en Stichting Organisatie Oude Muziek (Handelsregisternummer: 41180290).

Early Music Television (EMTV) is een onlinestreamingsdienst in abonnementsmodel die leden via internet toegang biedt tot content (w.o. concertregistraties, livestreams, documentaires, lezingen) gerelateerd aan oude muziek via diverse internetbrowsers. EMTV is een dienst van de Organisatie Oude Muziek. Het gebruik van Early Music Television (inclusief toegang tot de services, website en overige softwaretoepassingen) is onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden. Het gebruik van EMTV kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden; onder meer die waarnaar in deze gebruikersvoorwaarden wordt verwezen en waarvan de toepasselijkheid daarmee door u wordt geaccepteerd.

DEFINITIES:

  • Apparaat: de apparaten en webbrowsers waarop de EMTV-dienst kan worden weergegeven.
  • Betaalmiddel: een actueel, geldig geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt (bijvoorbeeld een creditcard of incasso-machtiging).
  • Content: het door de EMTV-dienst beschikbaar gestelde materiaal, waaronder (maar niet beperkt tot) teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, toelichtingen, liedteksten, namen en software.
  • EMTV: de onlinestreamingsdienst zoals beschreven in de eerste paragraaf van deze gebruikersvoorwaarden.
  • EMTV-abonnee: een natuurlijk persoon, ouder dan 18 jaar, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met EMTV een overeenkomst tot het leveren van de EMTV-dienst sluit of heeft gesloten.
  • (EMTV-)dienst: de onlinestreamingsdienst zoals beschreven in de eerste paragraaf van deze gebruiksvoorwaarden.
  • EMTV-lidmaatschap: de overeenkomst tussen een EMTV-abonnee en EMTV.
  • OOM: Stichting Organisatie Oude Muziek, statutair gevestigd te (3512 CC) Utrecht, aan de Plompetorengracht 4, Handelsregisternummer: 41180290.
  • Platform: de webpagina waarop de EMTV-dienst benaderbaar is.

VOORWAARDEN:

1. Lidmaatschap

1.1   Het EMTV-lidmaatschap komt tot stand door het aanmaken van een EMTV-account door een EMTV-abonnee, het akkoord gaan met deze gebruikersvoorwaarden en het opgeven van een geldig Betaalmiddel.

1.2   Door het aanmaken van een EMTV-account bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent en niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, alle registratiegegevens juist zijn en u enige wijzigingen direct zal doorgeven. U stemt ermee in dat uw EMTV-account en de dienst enkel bestemd is voor eigen-, niet-commercieel gebruik.

1.3   U heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na het afsluiten van het EMTV-lidmaatschap uw aankoop te herroepen en de het EMTV-lidmaatschap zonder opgave van reden per direct te beëindigen (‘herroepingsrecht’). U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht door een mail te sturen naar: emtv@oudemuziek.nl, waarin u zich hierop beroept. U stemt ermee in dat wij de dienst direct na het afsluiten van een EMTV-lidmaatschap leveren, dat u verplicht bent te betalen voor de geleverde dienst tot het moment dat u zich op het herroepingsrecht beroept en dat het EMTV-lidmaatschap na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn definitief is (met inachtneming van artikel 1.3 en 3).

1.4   Een EMTV-lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd conform artikel 3. Als u gebruik wilt maken van EMTV dan moet u beschikken over internettoegang en een up-to-date Apparaat (desktopcomputer, laptop, tablet) waarmee u door middel van een webbrowser (Firefox, Chrome, Safari), de EMTV-website kunt openen.

1.5   EMTV kan – altijd vrijblijvend – speciale promotieaanbiedingen, abonnementen of lidmaatschappen aanbieden. De voorwaarden voor deze aanbiedingen worden door OOM bepaald, naar eigen oordeel. We behouden ons het recht voor om een aanbieding in te trekken, als de voorwaarden voor deze aanbieding zijn verlopen. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand EMTV-lidmaatschap worden gebruikt, zoals een Vriendencode, Betaalmiddel of e-mailadres, kunnen we bepalen of u in aanmerking komt voor een aanbieding. De voorwaarden en andere beperkingen en condities voor deze aanbiedingen worden kenbaar gemaakt op het EMTV-platform of in de communicatie rondom de aanbieding.

2. Betaling

2.1   U moet een Betaalmiddel verstrekken. Met het aangaan van een EMTV-lidmaatschap geeft u OOM toestemming om lidmaatschapskosten periodiek af te schrijven via het door u opgegeven Betaalmiddel, tenzij u het EMTV-lidmaatschap opzegt vóór de volgende factureringsdatum (zie artikel 3, ‘Opzegging). U blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van een creditcard is verlopen of dat het saldo te laag is, kunnen we de toegang tot de dienst ontzeggen totdat de kosten afgeschreven kunnen worden van een geldig Betaalmiddel dan wel – ter keuze van OOM – het EMTV-lidmaatschap per direct beëindigen. De EMTV-abonnee heeft aan de betaalverplichting voldaan op het moment dat het abonnementsgeld door de OOM onvoorwaardelijk is ontvangen. De EMTV-abonnee geeft OOM toestemming om, al dan niet via derden, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op het door de EMTV-abonnee gekozen Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten in rekening brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (de aanbieder van) uw Betaalmiddel.

2.2   U kunt uw Betaalmiddel bijwerken op de pagina Account, of via een mail naar emtv@oudemuziek.nl, met daarin vermelding van het e-mailadres waarmee het EMTV-lidmaatschap is afgesloten. U geeft ons toestemming om, indien een Betaalmiddel wordt bijgewerkt, de kosten voor EMTV te blijven afschrijven van de toepasselijke Betaalmiddelen.

2.3   Het EMTV-lidmaatschap wordt afgeschreven via uw Betaalmiddel op de specifieke betalingsdatum die is aangegeven onder uw account. De frequentie van de betalingscyclus is afhankelijk van het type abonnement. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer we het EMTV-lidmaatschap niet van uw Betaalmiddel konden afschrijven.

2.4   We kunnen onze abonnementen en de prijs van de dienst van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of veranderingen in de abonnementen worden echter altijd duidelijk gecommuniceerd en zijn pas na 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

3. Duur, verlenging en opzegging

3.1   U heeft de keuze tussen twee typen abonnementen: een jaarlijks- of maandelijks lidmaatschap. Een jaarlijks EMTV-lidmaatschap wordt telkens afgesloten voor de duur van een (1) jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd. Daarna wordt het EMTV-lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Een maandelijks lidmaatschap wordt telkens automatisch voor de duur van een (1) maand verlengd.

3.2   Een EMTV-abonnement kan te allen tijde door zowel u als OOM worden opgezegd tegen het einde van de looptijd. Nadat u het abonnement heeft opgezegd, kunt u tot het einde van de betreffende factureringsperiode gebruik blijven maken van de dienst of – na verlenging van een jaarlijks abonnement – geldt een opzegtermijn van een (1) maand. Uw account wordt niet gesloten aan het eind van de facturerings-/opzegperiode, maar u kunt vanaf dat moment geen content meer bekijken. Als u wilt zien wanneer uw EMTV-lidmaatschap wordt beëindigd, klikt u op ‘Account’ op ‘Mijn abonnement’. OOM behoudt zich het recht voor om het abonnement per direct op te zeggen, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe nopen.

3.3   Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschap perioden of voor een ongebruikt EMTV-account.

3.4   Als u wilt opzeggen dan kan dat via de pagina ‘Account’. Volg hier de instructies voor het opzeggen van uw EMTV-lidmaatschap.

3.5   Artikel 4, 5, 6 en 7 van deze gebruikersvoorwaarden, alsmede overige artikelen/voorwaarden die expliciet of naar hun aard ook na beëindiging van het EMTV-lidmaatschap c.q. deze gebruikersvoorwaarden c.q. de dienst van kracht moeten blijven, blijven ook na beëindiging onverkort gelden.

4. EMTV-dienst

4.1   De EMTV-dienst en de content die via de dienst toegankelijk is, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Met een EMTV-lidmaatschap stemt u ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare doeleindes.

4.2   Het is verboden om content en informatie die is opgenomen of verkregen via de dienst te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleiden te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze gebruikersvoorwaarden). U stemt er ook mee in om de contentbescherming van de dienst op geen enkele manier te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen. We zullen uw account beëindigen als u deze gebruikersvoorwaarden schendt, als er verdenking is op een schending van deze gebruikersovereenkomst, of als u de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

4.3   U gaat ermee akkoord om OOM schadeloos te stellen voor- en te vrijwaren tegen alle redelijkerwijs voorzienbare verliezen, schade en redelijke onkosten die OOM heeft geleden of zal lijden, die voortvloeien uit- of verband houden met: i) uw schending van deze gebruikers- of andere toepasselijke voorwaarden, ii) elke activiteit waaraan u deelneemt op- of via de EMTV-dienst en iii) uw overtreding van een wet of inbreuk op de rechten van een derde.

4.4   De beschikbare content kan per geografische locatie verschillen en verandert van tijd tot tijd.

4.5   De beeldkwaliteit van de dienst kan verschillen per Apparaat en kan beïnvloed worden door allerlei factoren zoals locatie, beschikbare bandbreedte en snelheid van internetverbinding. OOM garandeert niet dat toepassingen en Apparaten van derden compatibel zijn met (de) EMTV(-dienst).

4.6   De EMTV-software is ontwikkeld door en voor de OOM en mag alleen worden gebruikt voor geautoriseerde streaming en toegang tot EMTV-content. De software en de gebruikersinterface kan per Apparaat verschillen, en ook de functies kunnen per Apparaat variëren.

4.7   OOM heeft het recht om de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder meer ten behoeve van onderhoud, aanpassing, van de gebruikte software, of verbetering van de kwaliteit. OOM is echter nooit aansprakelijk en/of gehouden tot schadevergoeding in verband met dergelijke buitengebruikstelling. OOM is niet verplicht om specifieke inhoud via EMTV te leveren en OOM of betreffende eigenaren kunnen inhoud, zoals nummers en video’s, zonder kennisgeving verwijderen.

5. Wachtwoord en toegang

5.1   De abonnee dat het EMTV-account heeft aangemaakt via wiens Betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven is de accounteigenaar en verantwoordelijk voor alle activiteiten via het EMTV-account. Als de accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand hier toegang toe krijgt, dient de gebruiker toezicht te houden op het Apparaat waarmee de dienst wordt bekeken, en het wachtwoord en het Betaalmiddel tot de dienst geheim te houden. De accounthouder is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan ons verstrekte gegevens met betrekking tot alle aspecten van het account, en om deze bij te werken waar nodig. We kunnen het account verwijderen of tijdelijk blokkeren om de dienst te beschermen tegen identiteitsdiefstal, een schending van de voorwaarden in deze gebruikersovereenkomst of andere frauduleuze praktijken.

6. Intellectueel eigendom

6.1   Tijdens een EMTV-lidmaatschap wordt aan u een beperkt, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief recht verleend om toegang te krijgen tot de dienst en de content. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan u overgedragen. Alle (intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit) content, software, EMTV en het platform blijven onverkort eigendom van OOM dan wel diens licentiegevers, ook als deze (althans delen daarvan) worden geïnstalleerd op een Apparaat. Alle handelsnamen, (handels- of service)merken, logo’s en domeinnamen en overige functies van EMTV, zijn het exclusieve eigendom van OOM dan wel diens licentiegevers.

6.2   U stemt ermee in de intellectuele eigendomsrechten van OOM te respecteren, geen inbreuk te maken op deze intellectuele eigendomsrechten of die van derden en de dienst niet te gebruiken op een manier die anderszins niet is toegestaan volgens deze gebruikersvoorwaarden en artikel 4.2 in het bijzonder.

6.3   Voor zover u als gebruiker inhoud op EMTV en/of het platform publiceert, uploadt of anderszins bijdraagt, geeft u een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, volledig betaalde, onherroepelijke en wereldwijde licentie aan OOM dat zal gelden totdat u de inhoud verwijdert. U ziet daarbij ook uitdrukkelijk af van enige ‘persoonlijke rechten’ of gelijksoortige rechten, zoals het recht om te worden erkend als de auteur van de inhoud. Wanneer u feedback (of andere suggesties of ideeën) geeft in verband met (uw gebruik van) de dienst of EMTV, erkent u dat deze feedback niet vertrouwelijk is en dat OOM het recht heeft om die feedback te gebruiken, zonder beperking en zonder betaling aan u. U garandeert dat u zich bij het bijdragen van inhoud of het geven van feedback zal houden aan deze gebruikersvoorwaarden; artikel 4.3 geldt onverkort.

7. Divers

7.1   Deze gebruikersvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die mogelijk van toepassing zijn in uw land.

7.2   Door het afsluiten van een EMTV-lidmaatschap en/of gebruik van de dienst, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Voor het verwerken van persoonsgegevens is de privacyverklaring van de Organisatie Oude Muziek van toepassing.

7.3   Indien u hulp nodig heeft bij het kijken, kunt u de veelgestelde vragen raadplegen, of contact met ons opnemen via emtv@oudemuziek.nl.

7.4   Als een of meerdere bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

7.5   Het is u niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen (voortvloeiende) uit het EMTV-lidmaatschap of deze gebruikers- of overige voorwaarden, geheel of gedeeltelijk over te dragen of te bezwaren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OOM. Dit beding heeft zowel verbintenisrechtelijke- als goederenrechtelijke werking. Het is OOM te allen tijde toegestaan om rechten en verplichtingen over te dragen aan derden of te bezwaren, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet; u stemt hiermee bij voorbaat in.

7.6   Deze gebruikersvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgesteld. We stellen EMTV-gebruikers minimaal 30 dagen voor het ingaan van dergelijke wijzigingen op de hoogte. Bij continuering van uw EMTV-lidmaatschap, stemt u in met de wijziging.

7.7   We sturen informatie over de dienst en het account uitsluitend in elektronische vorm.

7.8   OOM verleent geen garanties en sluit iedere aansprakelijkheid uit in verband met het gebruik van de EMTV-dienst, de content of de (tijdelijke) onbereikbaarheid daarvan, waaronder, maar niet beperkt tot, storingen, onderhoud, onderbrekingen of ontoereikende functionaliteiten en/of storingen van de apparatuur en internetverbinding van de EMTV-abonnee. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van content zijn te lezen op het platform.

7.9   OOM is hoe dan ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Enige schade dient binnen twee maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis te worden gemeld bij OOM, bij gebreke waarvan enig recht op schadevergoeding in ieder geval zal vervallen. Voor zover enig recht op schadevergoeding zou bestaan, is de hoogte van de aansprakelijkheid van OOM beperkt tot het bedrag gelijk aan de helft van de jaarlijkse abonnementskosten.

7.10   OOM is niet aansprakelijk indien zij zich kan beroepen op overmacht. Onder overmacht wordt in deze gebruikersvoorwaarden verstaan, alle tekortkomingen die niet te wijten zijn aan schuld of nalatigheid van OOM en het gevolg zijn van omstandigheden waarop zij geen invloed kan uitoefenen, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, (i.) onmogelijkheid tot nakoming vanwege (overheidsmaatregelen of andere gevolgen van) een pandemie of epidemie, zoals het Coronavirus, (ii.) overheidsmaatregelen, (iii.) elektriciteitsstoring, (v.) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatie- faciliteiten en (v.) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme. In geval van overmacht zal OOM alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen treffen om de overmachtssituatie zo snel mogelijk op te heffen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

7.11   Alle geschillen die tussen de EMTV-abonnee en OOM mochten ontstaan, worden met uitsluiting van iedere andere rechtbank in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Cookies

We helpen u ook online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze privacyverklaring.

[2]
[1]
Welkom bij eMTV!
Wachtwoord vergeten
Wachtwoord vergeten
E-mail is verplicht!